Om intensjonskunngjøring på Difi fagdag IKT-anskaffelser

Torsdag 16. januar snakket jeg om intensjonskunngjøring på Difis fagdag IKT-anskaffelser i et foredrag rettet mot innkjøpere i det offentlige.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning som forklarer litt mer om hva dette er.

I foredraget oppsummerte jeg med at intensjonskunngjøringer særlig er hensiktsmessig ved bruk av unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser, f.eks. et par av dem i FOA § 14-4. Bruk gjerne intensjonskunngjøring ved de litt usikre eneleverandørsituasjonene, for eksempel ved forlengelse av vedlikeholdsavtaler, kjøp av flere lisenser til eksisterende programvare og bistand til å endre kildekode når det bare er en leverandør som har rett til å gjøre dette, jf åvl §§ 2 og 39a.

 

Det er verdt å merke seg at det i lovforarbeidene i NOU 2010:2 fremkommer at det ikke er et aktsomhetskrav ved publisering av en intensjonskunngjøring, men det må foreligge en hjemmel. Like fullt gjelder prinsippene i LOA § 5. Noe av det viktigste å huske på er at man må opptre med god forretningsskikk og ha høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen. I alle beslutninger om offentlige innkjøp skal man ha for øyet at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse og at man må
sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Ved utforming av en intensjonskunngjøring er det viktig å forklare formålet og foranledningen for anskaffelsen. Jeg har også sansen for at oppdragsgiver angir hjemmel for anskaffelsen, og da gjerne med en enkel subsumsjon. Jeg tenker at det kan være lurt å gjøre det enkelt for potensielle leverandører å vurdere hva som skal anskaffes og om intensjonskunngjøringen er korrekt gjennomført eller ei. Det vil vanligvis være lite fristende å stoppe en anskaffelse som gjennomføres på korrekt vis.

Oppdragsgiver bør være forberedt på krav om innsyn i saksdokumenter på svært kort varsel. Min anbefaling er at man ferdigstiller både kontrakten med alle vilkår og anskaffelsesprotokollen. I komplekse saker bør oppdragsgiver også lage et internt notat med drøftelse av hjemmel, prosessrisiko og omdømmerisiko. Lag en liten plan for hva dere skal gjøre ved innsigelser eller begjæring om midlertidig forføyning.

 

G+

About Kjell Steffner

Jeg er partner i LYNX advokatfirma og arbeider mye med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Dessuten har jeg lang IKT-bransjeerfaring og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kontakt meg på telefon 905 11 901.
This entry was posted in Foredrag, Kontrakt, Offentlige anskaffelser and tagged , , , . Bookmark the permalink.